•                          Základná škola , Geromettova 99 , L o v č a   966 21

                     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

      

      

      

     Obecný úrad                                                                                         14.09.2020

     Lovča

     966 21                                                                                             

      

     Vec: Správa o zahájení školského roka 2020/2021

      

             Riaditeľstvo Základnej školy predkladá  správu o zahájení školského roka 2020/2021. Školský rok sa začal 2.9.2020 v I. triede základnej školy, kde ich  privítala  p. riaditeľka hymnou, slávnostným príhovorom a vyzvala p. starostu Ondreja Bahnu o pár slov. Zvlášť privítala malých prvákov, popriala im veľa úspechov  v  novej škole.  Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka im odovzdali darčeky, ktoré zakúpila p. riaditeľka a  obecný úrad im to zaplatil.  Po ukončení oficiálnej časti žiaci a rodičia boli oboznámení s ďalším programom. Bol im prečítaný vnútorný poriadok školy, práva a povinnosti žiakov. Dostali informácie ohľadom Covidu 19. Bližšie informácie v riaditeľni na nástenke. Školu navštevuje 24 žiakov v dvoch triedach. Traja žiaci sú evidovaní v našej škole, ale študujú v zahraničí. Podľa ročníkov: 1.ročník – Nina Elizabeth Kovac, 3.ročník – Gréta Trubenová, 4. ročník – Oliver Peter Kováč. Počas školského roka im budú zasielané cez mailovú adresu písomné práce a cez veľké prázdniny si  urobia ústne skúšky, aby získali aj slovenské vysvedčenie.

      

     I.  trieda  -  1. a 3. ročník   8 +  5 žiakov

     II. trieda  -  2.a 4.  ročník   6 +  2 žiakov

      

     Podľa ročníkov:              1.             2.             3.             4.            spolu

      

     Lovča                              6              5              4              2              17

      

     Dolná Trnávka                1              1              1              0                3 

      

     Dolná Ždáňa                   1              0              0              0                1

      

     V I. triede je 8+5 žiakov, triedna učiteľka Mgr. Anita Rečlová, v   II. triede počet žiakov 6+2 , triedna učiteľka  Mgr. Jana Straňáková. Školský klub detí navštevuje 19 žiakov. ŠK  bude pracovať pod vedením  pani vychovávateľky Anny Kukučkovej, nakoľko p. Valentová nastúpila na materskú dovolenku. Pani Kukučková ukončila pedagogické minimum v máji 2020 a preto bude pracovať v školskom klube. Náboženská výchova vo všetkých ročníkoch sa vyučuje ako povinne voliteľný predmet je to 2 hod. týždenne. Náboženskú výchovu bude vyučovať Mgr. Kristína Kupcová a hodín sa bude zúčastňovať aj miestny pán farár Mgr. Ivan Miksai. Z celkového počtu 21 + 3 žiakov sa v školskej jedálni stravuje 21 žiakov. Na mliečnu desiatu chodí 21 žiakov. Anglický jazyk sa bude vyučovať 3 hodiny týždenne v 3.a 4. ročníku ako povinný predmet, v 1. a 2. ročníku ako povinne voliteľný predmet 2  hod. týždenne. Bude ho vyučovať  p. Bodnárová Lucia. Na škole budú prebiehať  krúžky, ktoré by sa mali začať od 15. októbra, pokiaľ to pandematická situácia dovolí.

     Počas školských prázdnin sa opravil komín, urobil sa internet od firmy EDUNET, ktorý zasahuje až do tried, vymenili sa zámky v triedach a v školskom klube, zakúpil sa prietokový ohrievač, ktorý je namontovaný pri jedálni, v ŠKD sa zakúpili vešiačiky a  nové koberce , tie sa vymenili aj riaditeľni a v prvej triede. V  ŠK sa vymenili na radiátoroch ventily na reguláciu teploty. Chcem sa poďakovať aj všetkým zamestnancom školy, ktorí chodili do školy aj počas svojej dovolenky. Stále nám chýba  zástava a striešky z dvora a z predného vchodu. Od 13. marca až do 31.5.2020 bola škola uzavretá na základe rozhodnutia ministerstva školstva, z dôvodu pandémie COVID19. Počas tejto pandémie sa vyučovalo dištančne. Škola sa opäť otvorila 1.6.2020 až do konca školského roka 30.6.2020.

     Personálne obsadenie:

     Riaditeľka ZŠ:          Mgr. Anita Rečlová

     Učiteľka ZŠ :            Mgr. Jana Straňáková

     Vychovávateľka:      p. Anna Kukučková

     Školníčka ZŠ:           p. Anna Kukučková

      

     Riaditeľstvo Základnej školy ďakuje Obecnému úradu  za materiálnu a  finančnú pomoc, ktorú poskytol škole v školskom roku 2019/2020. Verím že takáto dobrá spolupráca bude trvať aj v školskom roku 2020/21.Zároveň by som sa mu chcela poďakovať za zakúpenie pracovných zošitov na tento školský rok. Peniaze zo zberu papiera sa použili na dokúpenie PZ.         

      

     Režim školy v školskom roku 2020/2021

      

     Začiatok vyučovania: 7.45 hod.

     Koniec vyučovania:  12.20 hod.

     Náboženská výchova sa vyučuje v utorok 2 hodiny.

     Anglický jazyk sa vyučuje: v pondelok   1. a 2. roč. 1. hod., 3.a 4.roč. 1. hodina                                            

                                                  v stredu        1. a 2. roč. 1.hod.,  3.a 4.roč. 2. hodiny  

     Školský klub: 11.30. – 16.00 hod.

      

      

      

      

     Rozvrh hodín:

     Rečlová Anita: PO: 3 hod.

                              Ut : 3 hod.

                              ST: 4 hod.

                              ŠT: 4 hod.

                              PI : 4 hod

     Úväzok: 15 hod. (vyučuje 18 hod., 3.hodiny týždenne nadčas)

     Mgr. Jana Straňáková: PO: 5 hod.

                                          UT: 5 hod.

                                          ST:  4 hod.

                                          ŠT:  5 hod. 

                                          PI :  5 hod.

     Úväzok: 23 hod. ( vyučuje 24 hod. 1. hodina týždenne  nadčas)

      

     Anna Kukučková:       PO:         3,5 hod. do 16.00 

                                         UT:         3,5 hod. do 16.00

                                         ST:          3,5 hod. do16.00

                                         ŠT:          5,5 hod. do 16.00

                                         PI:           4,5 hod. do 16.00

     Úväzok ŠKD: 20,5 hodín

      

      

     p. Kukučková Anna: 6.55 – 8.55, 16.00 – 18.00

                                       4 hod. denne

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zoznam žiakov:

      

     1.ročník

     1.  Ema Barborová
     2.  Marko Hejtmánek
     3. Adam Hudec
     4. Nina Elizabeth Kovac
     5. Dominik Kukučka
     6. Jakub Lepšík
     7. Simona Trubenová
     8. Vivien Úreková
     9. Patrik Valent

      

     2.ročník

     1. Jozef Bojo
     2. Terézia Lukáčová
     3. Martina Molčáková
     4. Pavol Ondrík
     5. Matej Slušný
     6. Nina Šandorová

      

      3.ročník

     1. Simon Dekýš
     2. Tim Hrušovský
     3. Peter Lukáč
     4. Aleš Miniarik
     5. Gréta Trubenová
     6. Nikola Zelek

      

     4.ročník

              1. Jakub Hudec

              2. Oliver Peter Kováč

              3. Nela Pavlendová

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu: 24 žiakov

      

     Vypracovala, Mgr. Anita Rečlová