Základná škola
 
Hlavná stránka
   
2008/2009 | 2010/2011 | 2011/2012 | Výročná správa 2010/2011 | Správa 2012/2013 | Správa 2013/2014 | 2015/2016 |

Správa 2012/2013

2008/2009

Základná škola 1. – 4. ročník. Geromettova 100 L o v č a   966 21

            

 

 

 

Obecný úrad

Lovča

966 21                                                                                         12 .9. 2008

 

 

Vec: Správa o zahájení školského roka 2008/2009

 

        Riaditeľstvo Základnej školy predkladá  správu o zahájení školského roka 2008/2009. Školský rok sa začal 2.9.2008 na Základnej škole, deti sa zišli v triede na prízemí a privítala ich p. učiteľka slávnostným príhovorom. Po nej ich privítal aj nový pán starosta Ondrej Bahno.Počas letných prázdnin sa na našej škole začali úpravy v triedach. Vymenili sa okná, podlahy, svietidlá, objednali sa školské lavice a stoličky, nábytok. V pláne je ešte rekonštrukcia sociálnych zariadení. Začalo sa vyučovať v triede na prízemí a ŠK. Školu navštevuje 16 detí v dvoch triedach.

Jeden žiak Bruno Truben bude študovať v zahraničí: Holly Cross R. C. Primary School, Leen Mills Lane Hucknall, Nottingham, NG 15 8B2.

 

I.  trieda  -  1. a 3. ročník        2. ž. a 7 ž.

II. trieda  -  2. a 4. ročník        4. ž. a 2 ž.

 

Podľa ročníkov:              1.             2.             3.             4.            spolu

 

Lovča                              1              2              5              2              10

 

Dolná Trnávka                1              1              2              -                 4

 

Žiar nad Hronom            0              1               -               -                1

 

I. triede je 9 žiakov, triedna učiteľka Mgr.Anita Rečlová. V II. triede je 6 žiakov, triedna učiteľka Mgr.Ivica Lukáčová.

Školský klub detí navštevuje 15 žiakov. ŠK vedú p. Rečlová a p.Lukáčová striedajú sa podľa potreby. Náboženská výchova vo všetkých ročníkoch sa vyučuje ako povinne voliteľný predmet je to 2 hod. týždenne. Náboženskú výchovu bude vyučovať miestny p. farár. Aj tu nastala zmena, odišiel pán farár Jozef Poláček a prišiel nový pán farárF. Havlík. Z celkového počtu 16 žiakov sa v školskej jedálni stravuje 15žiakov, na mliečnu desiatu chodí 13žiakov.

Nepovinný predmet anglický jazyk sa bude vyučovať 2 krát do týždňa. Bude ho vyučovať p. Havettová. V ŠK budú prebiehať dva krúžky: športový -
p. Rečlová, šikovné ruky – p. Lukáčová.

 

Personálne oddelenie:

 

Riaditeľka ZŠ:          Mgr. Anita Rečlová

Učiteľka ZŠ :            Mgr. Ivica Lukáčová

Školníčka ZŠ:           p. Mária Magulová

 

 

Riaditeľstvo Základnej školy ďakuje Obecnému úradu  za materiálnu pomoc, ktorú poskytol škole v školskom roku 2007/2008, chcela by som sa poďakovať hlavne za obnovu našej školy a poskytnutie financií. Verím že takáto dobrá spolupráca bude trvať aj v školskom roku 2008/2009.

 

Režim školy v školskom roku 2007/2008

 

Začiatok vyučovania: 7.45 hod.

Koniec vyučovania:  12.25 hod.

Náboženská výchova sa vyučuje v utorok 2 hodiny.

Anglický jazyk sa vyučuje: v pondelok   12.45 –  14.15 hod.

                                        vo štvrtok od 11.45 – 13.30 hod.

Školský klub: 11.30. – 15.00 hod.

 

 

Rozvrh hodín:

 

Rečlová Anita:   PO: 5 hod.

                         Ut : 4 hod.

                         ST: 4 hod.

                         ŠT: 4 hod.

                         PI : 3 hod.

Úväzok: 15 hod./vyučuje 20 hod./

Lukáčová Ivica:    PO: 5 hod.

                           UT: 5 hod.

                           ST:  5 hod.

                           ŠT:  5 hod.

                           PI :  5 hod.

Úväzok: 23 hod. / vyučuje 25 hod./

 

                         Základná škola , Geromettova 99 ,L o v č a   966 21

                ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

 

 

Obecný úrad

Lovča

966 21                                                                                             8. 9. 2015

 

 

Vec: Správa o zahájení školského roka 2015/2016

 

        Riaditeľstvo Základnej školy predkladá  správu o zahájení školského roka 2015/2016. Školský rok sa začal 2.9.2015 v II. triede základnej školy, kde ich  privítala  p. riaditeľka hymnou, slávnostným príhovorom a vyzvala p. starostu Ondreja Bahnu a p. farára Mgr. Františka Havlíka o pár slov. Zvlášť privítala malých prvákov, popriala im veľa úspechov  v  novej škole. Žiaci  štvrtého ročníka im odovzdali darčeky, ktoré im boli zakúpené obecným úradom.  Po ukončení oficiálnej časti sa žiaci rozdelili do tried podľa ročníkov, kde boli oboznámení s ďalšími pokynmi tr. uč. a bol im prečítaný vnútorný poriadok školy, práva a povinnosti žiakov. Školu navštevuje 20 detí v dvoch triedach. Štyria žiaci sú evidovaní v našej škole, ale študujú v zahraničí. Počas veľkých prázdnin si chodia robiť komisionálne skúšky, aby získali aj slovenské vysvedčenie.

 

I.  trieda  -  1. a 3. ročník   7 +  3 žiakov

II. trieda  -  2.a 4.  ročník   3 +  7 žiakov

 

Podľa ročníkov:              1.             2.             3.             4.            spolu

 

Lovča                              6              3              3              7              19

 

Dolná Trnávka                1              0              0              0                1 

 

V I. triede je 10 žiakov, triedna učiteľka Ivica Lukáčová ,jeden žiak Martin Hajdoni má odklad,  a do školy nastúpi budúci školský rok ,v   II. triede počet žiakov 10 , triedna učiteľka  Mgr. Anita Rečlová. Školský klub detí navštevuje 16 žiakov. ŠK  bude pracovať pod vedením  pani vychovávateľky Andrei Trnkovej.  Náboženská výchova vo všetkých ročníkoch sa vyučuje ako povinne voliteľný predmet je to 2 hod. týždenne. Náboženskú výchovu bude vyučovať miestny  p. farár  Mgr. František Havlík. Z celkového počtu 20 žiakov sa v školskej jedálni stravuje 16 žiakov, na mliečnu desiatu chodí 16 žiakov. Počas školských prázdnin sa urobili opravy v triedach, polepili sa lavice,  urobili sa drobné opravy , ktoré sme spísali na konci školského roka. V mesiaci apríl sa začala opravovať budova školy, vymenili sa okná ktoré ešte neboli vymenené, urobila sa fasáda budovy školy, založili sa žalúzie, vymaľoval sa ŠK, počas prázdnin vymaľovali školskú jedáleň. Do začatia šk. r. nestihli urobiť predný vchod do školy, ale aj ten je v pláne,

Anglický jazyk sa bude vyučovať 3 hodiny týždenne v 3.a 4. ročníku ako povinný predmet, v 1. a 2. ročníku v rámci krúžku 2  hod. týždenne. Bude ho vyučovať p. Havettová. Na škole budú prebiehať  krúžky, ktoré by sa mali začať v októbri.  Športový  p. Rečlová, tanečný p. vychovávateľka a plavecký pani učiteľka Lukáčová.

 

Personálne obsadenie:

 

Riaditeľka ZŠ:          Mgr. Anita Rečlová

Učiteľka ZŠ :            Ivica Lukáčová

Vychovávateľka:      Andrea Trnková

Školníčka ZŠ:           p. Mária Magulová

 

Riaditeľstvo Základnej školy ďakuje Obecnému úradu  za materiálnu a  finančnú pomoc, ktorú poskytol škole v školskom roku 2014/2015. Verím že takáto dobrá spolupráca bude trvať aj v školskom roku 2015/2016.Zároveň by som sa mu chcela poďakovať za zakúpenie všetkých pracovných zošitov na tento školský rok.         

Režim školy v školskom roku 2015/2016

 

Začiatok vyučovania: 7.45 hod.

Koniec vyučovania:  12.20 hod.

Náboženská výchova sa vyučuje v utorok 2 hodiny.

Anglický jazyk sa vyučuje: v pondelok   1. a 2. roč. 1. hod., 3.a 4.roč. 2. hodiny                                            

                                             v stredu        1. a 2. roč. 1.hod.,  3.a 4.roč. 1. hodina  

Školský klub: 11.30. – 16.00 hod.

Rozvrh hodín:

Rečlová Anita: PO: 3 hod.

                         Ut : 3 hod.

                         ST: 4 hod.

                         ŠT: 4 hod.

                         PI : 3 hod.

Úväzok: 15 hod./vyučuje 17 hod. 2.hodiny týždenne nadčas/

Lukáčová Ivica: PO: 4 hod.

                           UT: 5 hod.

                           ST:  5 hod.

                           ŠT:  5 hod. 

                           PI :  5 hod.

Úväzok: 23 hod. / vyučuje 24 hod. 1. hodina týždenne  nadčas/

Andrea Trnková:  PO:  1 + 4,5 hod. do 16.00 

                              UT:        4,5 hod.do 16.00

                              ST:  2 +  4,5 hod. do16.00

                              ŠT:         4,5 hod.do 16.00

                              PI:   2 +  4,5 hod.do 16.00

2 hodina informatiky, 3 hodiny TV

 

Zoznam žiakov:

 

      1. ročník

         1. Laura Hrmová

         2. Klára Labašová

         3. Simona Lepšíková

         4. Tamara Selecká

         5.  Ruth Šeligová

         6.  Sara Trubenová

         7.  Viktoria Zelek

 

  1. ročník
  1. Hana Kukučková
  2. Karolína Trubenová
  3. Martin Vanka

 

     3. ročník

  

          1. Martin Hrmo

          2. Matej Kabina

          3. Filip Truben

  

     4. ročník:

 

          1.  Monika Hajdoniová

     2.  Ema Chudobová

3.  Ella Kováčová

4.  Lukáš Kukučka

5.  Matúš Truben

6.  Nina Trubenová

     7.  Martin Labaš

 

Spolu: 20 žiakov

 

Vypracovala, Mgr. Anita Rečlová